ลักษณะการรับประกันคุณภาพ

การรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

เฉพาะรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วที่ผ่านการรับรองคุณภาพจากบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งลูกค้าได้ซื้อรถยนต์จากผู้จำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งบริษัทฯ จะมอบสมุดรับประกันคุณภาพรวมทั้งสติ๊กเกอร์รับรองติดอยู่ที่ตัวรถคันที่ผ่านการตรวจสอบ 200 รายการ

ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพจะมีผลตั่งแต่วันที่ลูกค้าซื้อรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือระยะทาง 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

ขอบเขตการรับประกันคุณภาพ
การรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว บริษัทฯ จะรับผิดชอบเฉพาะรายการรับประกันคุณภาพที่ระบุไว้ในสมุดรับประกันเท่านั้น ด้วยการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย อันเนื่องมาจากการชำรุดบกพร่องของวัสดุหรือชิ้นส่วนภายใต้การใช้งานตามปกติของรถยนต์ตามที่บริษัทฯ มีดุลยพินิจเห็นสมควร

การซ่อม หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน
การซ่อม หรือการเปลี่ยนชื้นส่วนที่เสียหาย ท่านสามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) ได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศ

การโอนสิทธิ์
ผู้รับโอนสิทธิ์รถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) และได้รับโอนสิทธิ์จากการรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว จากเจ้าของรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้วรายก่อนเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ได้รับการโอนในขณะที่ระยะเวลาการรับประกันยังมีเหลืออยู่จะมีสิทธิ์ใช้บริการภายใต้การรับประกันคุณภาพรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) โดยจะแสดงสมุดรับประกันทุกครั้งก่อนเมื่อรับบริการ

เพิ่มเติมการรับประกันคุณภาพ
ในกรณีที่รถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) ยังไม่สิ้นสุดที่มีการรับประกันคุณภาพรถใหม่ 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน และยังไม่สิ้นสุดลง ณ วันที่ท่านซื้อรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถใหม่ ส่วนการรับประกันรถยนต์ฮอนด้าใช้แล้ว (Honda Certified Used Car) จะเริ่มนับตั่งแต่วันที่ ลูกค้าซื้อรถจากผู้จําหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นถึงก่อน

ลักษณะการรับประกันคุณภาพ